Parc eòlic de Montargull


Amb data Maig de 2.002, es va presentar el projecte original de P.E. “Montargull”, amb 3 màquines de 850 kW i 6 de 2.000 kW, sent la potència a instal-lar de 14,55 MW.

A causa del avanç tecnològic, es van millorar els rendiments del equips i es va augmentar la potència unitària instal-lada en cada aerogenerador. Per aquest motiu, GERRSA va a projectar el Modificat a Projecte P.E. “Montargull”, format per 15 aerogeneradors del tipus G80-2.000 kW (de GAMESA EÓLICA) amb una potència unitària de 2.000 kW. La potència total a instal·lar al Parc era de 30 MW.

Aquest Parc va ser sotmès al Règim Especial, segons el Títol IV de la Llei 54/1997, desenvolupat pel Reial Decret 2818/99, després d'haver cursat prèviament la corresponent sol·licitud i haven estat concedit el Règim Especial el dia 13/07/01.
 


Amb data 13 de juliol de 2004 s'atorga a l'empresa GERR GRUPO ENERGÉTICO XXI, S.A. (GERRSA) l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte del P.E. “Montargull” de 30 MW en els termes municipals de Llorac (província de Tarragona) i Talavera (província de Lleida) amb les següents característiques principals: 15 aerogeneradors de 2.000 kW de potència unitària formats per torre tubular de 67 metres d'altura i rotor de tres pales de 90 metres de diàmetre. Dintre dels aerogeneradors s'instal·larà el transformador d'elevació de relació 0,69/20 KV de 2.130 KVA de potència.

El conjunt dels Parcs Eólics “Montargull” i “Ampliació de Montargull” està constituït per 15 i 7 aerogeneradors respectivament, de 2.000 kW de potència unitària, amb una potència total de 44 MW. S'instal·laran aerogeneradors tipus GAMESA G90 2MW, de 2.000 kW de potència unitària, 78 metres d'altura de buje. El rotor estarà constituït per tres pales de 90 metres de diàmetre. Aquesta és una màquina que està equipada amb un generador asíncron de 4 pols, amb una potència nominal de 2.000 kW a una tensió de 690 V.
 


En data 2 d'abril de 2008, s'adjudiquen els treballs de construcció de l'obra civil d'aquest parc a DELTABAT CONSTRUCTORA . En data 30 d'abril de 2008 (19 dies laborals després), es troben executats els moviments de terres corresponents a 7 fonamentacions, amb les explanacions de les plataformes i el formigó de neteja, i al 50% de camins per a interconnexió del parc.

Per a la instal·lació i explotació dels aerogeneradors es desenvolupa una xarxa de camins d'interconnexió de totes les àrees o plataformes on s'emplaçaran els fonaments d'aquells. Paral·lelament amb els camins i per la zona prevista per a això, discorrerà una rasa per a l'estesa de les línies de M.T., cable d'enllaç de posada a terra i el cable de fibra òptica per a control.

La infraestructura d'obra civil prevista, comprendrà els treballs de moviment de terres, camins d'accés, camins d'intercomunicació o de servei, plataformes o àrees de maniobra, fonament de fustos i rases per a estesa de cables de mitja tensió.
 

Les plataformes


Les plataformes o àrees de maniobra són petites esplanacions, adjacents als aerogeneradors, que permeten millorar l'accés per a realitzar l'excavació de la sabata i també l'estacionament de la grua per a muntatge de la torre, que pot així realitzar la seva tasca sense interrompre el pas pel camí, servint al seu torn com zona d'apilament de materials. Les plataformes de muntatge s'han previst de dimensions 35 x 25 m , excepte si són final de línia, en aquest cas seran de 35 x 27 m , i deuran realitzar-se a la cota que es vagi a col·locar la base de la torre del aerogenerador.

La esplanació de camí i les plataformes, constitueixen les úniques zones del terreny que poden ser ocupades, devent romandre la resta del terreny en el seu estat natural.

Així mateix, s'aprofita el moviment de terres del camí per a incloure aquest dintre de la plataforma de forma que el terreny afectat temporalment es redueix al mínim.
 

Les fonamentacions

 


Els aerogeneradors estaran fonamentats en una sabata quadrada de 14,5 m x 14,5 m i 1,5 m de cantó, sobre la qual es construirà un pedestal massís de formigó de 0,5 m i planta circular de 4,038 m de diàmetre. Les característiques constructives, tant a nivell de materials com de dimensions, de les sabates per als aerogeneradors projectats (tipus G90-2000) són les prescrites per a la màquina G 80-2000 amb torre de 78 m i classe d'emplaçament IEC IIA.

Un cop feta l'excavació per als fonaments amb les dimensions adequades, es procedirà a l'abocament d'una solera de HM-20, formigó de neteja, en un gruix mínim de 0,10 m per m2, es disposarà la ferralla i s'anivellarà el rodet amb tres espàrrecs d'anivellament. Es recalca la necessitat d'una total precisió en el posicionament i anivellament referit, el qual haurà de ser comprovat mitjançant un nivell òptic i no s'admetrà cap desviament respecte al posicionament teòric en aquesta comprovació.
 


Un cop anivellat el rodet, es formigonarà la 1a fase. Posteriorment, es realitzarà l'encofrat del pedestal i es formigonarà la 2ª fase.

La posada en funcionament del Parc Eòlic Montargull va ser el dia 18 de novembre de 2008.

Menu